Iako u Izveštaju državne revizorske Agencije o kontroli budžeta opštine Aleksandrovac za 2015 godinu stoji, da su čelnici te opštine nezakonito potrošili više od 90 miliona dinara, članovi opštinskog Veća ocenili, da je "sve rađeno po zakonu i da su u pitanju samo manje proceduralne greške".

Uprkos tome što izveštaj DRI, na 153 strane, vrvi od ukazivanja na kršenje mnoštva zakona i propisa, većnici Aleksandrovca su na poslednjoj 21 sednici doneli odluku o angažovanju privatne revizorske kuće, koja će o trošku građana Župe ponovo prekontrolisati opštinsku kasu.

- DRI je utvrdila samo manje propuste i proceduralne greške, koje ćemo u narednom periodu otkloniti. Opština Aleksandrovac je jedna od najboljih u Srbiji, po poštovanju zakona - jednodušni su u oceni članovi opštinskog Veća.

Predsednik opštine Jugoslav Stajkovac, koji je i predsednik Veća i nalogodavac opštinskog budžeta, negirao je nalaze DRI o šteti po budžet opštine od preko 90 miliona dinara, ocenjujući da je pisanje pojedinih medija o tome, "krajnje tendenciozno i štetno po  interese optine".

Izveštaj DRI o kontroli budžeta opštine Aleksandrovac za 2015 objavljen je u celosti na sajtu te državne institucije www.dri.rs  i u njemu su taksativno navedeni propusti čelnika aleksandrovačke opštine, novčani iznosi i  brojna odstupanja od zakonske regulative.

Ilustravije radi, DRI je utvrdio, da su aleksandrovački vlastodršci sebi nezakonito povećali plate, kao i da su se razbacivali sa subvencijama, koje su bez zakonskog osnova davali gradskim preduzećiam, tako što su:

Odobrili subvencije Agenciji za lokalni ekonomski razvoj (LER), kao i  Agenciji za strateški razvoj,  te  bez tendera vršili nabavku prehrambrenih namirnica, kako za opštinsku Upravu, tako i za dečjin vrtić "Naša radost", potrošivši nezakonito iz budžeta opštine 56.312.000,00 dinara.

Javnom komunalnom preduzeću dodeljno je sa budžeta 43.897.000,00 dinara, a JP "Poslovni centar" u iznosu od 3.089.000, 00 dinara, bez predloženog programa kako će se te pare iskoristiti.

U opštinskoj Blagajni napravili manjak para u iznosu od 6.480.000 dinara, po popisu na dan 12.11.2015 godine.

Predsednik opštine je sredstva iz tekuće budžetske rezerve u iznosu od 1.285.000,00 dinara, potrošio sa rešenjima koje ne sadrže obrazloženje, što je suprotno članu 196, Zakona o opštem upravnom postupku, kojim je takva obaveza propisana.

Zamenik predsednik Skupštine opštine dobijao je punu platu, iako je po zakonu definisano, da samo predsednik Skupštine može biti na stalnom radu. Na ovaj  način je budžet opštine  oštećen za preko 1.000.000 dinara.

Suprotno zakonu  je sproveden postupak Javne nabavke za rekonstrukciju škole u Plešu u iznosu od 4.940.000 dinara, kao i izgradnja igrališta u Boturićima u iznosu od 2.772.000 dinara…

U Izveštaju DRI se navodi mnoštvo zakona I propisa koje su prekršili čelnici Aleksandrovca I to;Zakon o budžetskom sistemu, o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu, o javnim nabavkama, o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, o porezu na dohodak građana, o radu, o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem... Uredba o budžetskom računovodstvu i Uredba o kriterijumima za utvrđivanje prirode rashoda i uslovima i načinu pribavljanja saglasnosti za zaključivanje određenih ugovora koji, zbog prirode rashoda, zahtevaju plaćanje u više godina.

Građani  Župe i odbornici opozicione SNS u SO Aleksandrovac, traže nakon uvida u Izveštaj DRI, hitnu reakciju nadležnoh državnih orhgana, ocenjujući, "da se radi o ogromnoj krađi para u kasi opštine, za koju su odgovorni čelnici opštine Aleksandrovac".

KURSNA LISTA

ALEKSANDROVAC

Vrednosti Indeksa Berza

KRUŠEVAC DETALJNIJE
TRSTENIK DETALJNIJE
VARVARIN DETALJNIJE
ALEKSANDROVAC DETALJNIJE
ĆIĆEVAC DETALJNIJE